תקנון

השימוש באתר "2ווד אתרי חתונות" בכפוף לתנאים המפורטים מטה.

מבוא

1. השימוש באתר (http://www.2wed.co.il) כפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו (להלן – "תנאי השימוש").
2. בטרם הגלישה באתר יש לעיין בתנאי השימוש.
3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
4. "האתר" כולל את האתר וכל השייך לו שכתובתו באינטרנט http://www.2wed.co.il וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר, וכל אתרי המשנה (כהגדרתם להלן) והשירותים המוצעים בו, השירותים הניתנים בו, התכנים, או כל מידע אחר, לרבות עיצוב האתר, עמודיו, פרסומיו וממשקיו, ממשקי הגולש ותכניו הרעיוניים, הטכסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש, או עשויה להתקיים זכות קניין כלשהי.
5. כל הגולש ו/או עושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, בתכניו, לרבות צפייה או עיון, אף אם מידע זה הגיע אליו שלא על-ידי גלישה ישירה באתר, בין אם מידע זה עובד או שונה ובין אם לאו, יחשב בתנאי שימוש אלה "גולש".
6. עצם הגלישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש ואלה ישמשו כבסיס משפטי לכל דיון בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לצפות ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא לרבות כל שימוש שהוזכר בסעיף 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר, הן פרוספקטיבית והן רטרואקטיבית, ועל הגולש חלה האחריות לעיין בתנאי השימוש מפעם לפעם.
7. כל הזכויות באתר הינן של "2-ווד אתרי חתונות בע"מ" (לעיל ולהלן – "החברה", או "מפעילת האתר"), או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר. בכלל זה, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, לרבות תכנים מטעם גולשים. על כן, אין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי (למעט שימוש עצמי-פרטי) במידע המצוי באתר, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

השימוש באתר

1. האתר משמש פלטפורמה ליצירת אתרי חתונה אישים, אשר תוכנם, עיצובם, צורתם וכל המידע המצוי בהם, נוצר ו/או נקבע, ו/או עוצב על-ידי גולשי האתר (לעיל ולהלן – "אתרי המשנה"). הגולש יהיה רשאי לבקש שינוי או ביטול אפשרות השימוש במידע ששלח לאתר על ידי משלוח הודעת דוא"ל מפורש עם פרטיו ובקשתו לכתובת הדוא"ל של האתר. בטרם קבלת רשות לערוך אתר משנה, הגולש יידרש למלא טופס הרשמה, תחת אשף בניית אתר המשנה (להלן – "טופס הרשמה"). טופס ההרשמה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. הגולש מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם בטופס ההרשמה הם נכונים ומדויקים, לרבות תאריך לידה, מין, כתובות, מצב משפחתי, וכן כל שאר הפרטים אותם נדרש הגולש למלא בטופס ההרשמה. להסיר ספק, גלישה באתר, לרבות מילוי טופס הרשמה ושליחתו, לא תקנה לגולש כל זכות לחייב את האתר או את מפעילת האתר, או עובדיה, לספק לגולש כל שרות, או מידע, או מוצר, או נגישות למי מהנ"ל.
2. טופס ההרשמה יכלול, בין היתר, את תנאי התקשרות שיגדירו את הסכום לתשלום והכללים לשינויו, צורת הגבייה, תקופת ההתקשרות וכיו"ב, בקשר עם הקמת אתר המשנה, אחזקתו ושינויו. מילוי טופס הרשמה ושיגורו באתר מהווה הזמנת שירות מהאתר (להלן – "ההזמנה"). מפעילת האתר איננה מחויבת להתקשר עם כל מי שביקש להזמין אתר משנה, ולכל מי שביקש להתקשר כאמור וסורב לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ממפעילת האתר, ו/או מי מטעמה, בשל כך. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי ההזמנה אינה ניתנת לביטול וכי הוא יחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהזמנה, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההזמנה ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההזמנה. מוסכם כי כל עוד ניתן השירות ע"י האתר, הגולש אינו רשאי להודיע על רצונו בהפסקת השירות.
3. מפעילת האתר רשאית בכל עת לשנות תנאי תשלום, לרבות תעריפים, עבור הקמה ו/או תחזוק אתר משנה. מפעילת האתר תודיע על כל שינוי בתנאי התשלום, 30 יום לפני שתערוך שינוי כאמור.
4. כל גולש אשר מילא ושלח טופס הרשמה, מאשר, כי הוא מעוניין לקבל ממפעילת האתר חומר אינפורמטיבי ופרסומי (הן במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים והן לאחר סיומה). חומר כאמור ייחשב בכל מקרה כחומר שהתבקש על ידי הגולש ולא כחומר שנשלח על ידי מפעילת האתר ללא הזמנה. לגולש תהיה זכות, בכל עת לאחר סיום קבלת השירות מהאתר, להודיע למפעילת האתר במפורש, באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של מפעילת האתר, על סירובו לקבל חומר נוסף.

תכנים

1. הגולש מצהיר בזאת כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים ובעל הזכות המוסרית במידע ובתכנים שהעלה ו/או שמסר באמצעות כלי האתר השונים, לרבות אתרי המשנה, וכי הוא מתיר למפעילת האתר, בעליה ועובדיה לעשות כל שימוש בתכנים שמסר הגולש, לרבות פרסומם בכל אמצעי תקשורת, ובנוסף הגולש מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדית של מפעילת האתר. הגולש מצהיר בזאת כי בעצם מסירת המידע באתר, או לאתר, הוא מעניק למפעילת האתר, ו/או למי מטעמה, רישיון שימוש, לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי הדיר ובלתי מסויג וניתן להסבה, במידע האמור וכל שימוש שמפעילת האתר, או מי מטעמה, תעשה במידע זה, הגולש לא יתבע דבר בגינם, וזאת בין אם מדובר במידע סודי או בין אם מדובר במידע המהווה נחלת הכלל. כן כולל רישיון השימוש הנ"ל גם זכות להענקת רישיונות משניים, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של תכני הגולשים ו/או חלק מהן, באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, ללא צורך בהסכמת הגולש, וללא מתן תמורה כלשהי לגולש.
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעלות לאתר, בכל צורה שהיא: כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, כל חומר המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיו"ב, סיסמאות, שמות גולשים ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור, כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו, כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, כל חומר העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של דיני מדינת ישראל, כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של החברה, או מי מטעמה.
3. מפעילת האתר רשאית שלא להעלות לאתר, לא לפרסם, לא לשדר, כל חומר, מידע, תכנים, שלא על פי חוקי מדינת ישראל, או חומר, מידע ותכנים העלולים לפגוע בפרטיותם של אחרים, או מידע לא מוסרי העלול לפגוע באופן ישיר או עקיף באחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והגולש מוותר בזאת על כל זכות שהיא בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית להגביל או למנוע נגישות למידע, לתכנים, לשימוש במידע ובתכנים כאמור, למי מהגולשים, על פי שיקול דעתה הבלעדית, כמו גם להתנות נגישות למידע ו/או לתכנים כאמור ברישום ומסירת מידע כפי שתמצא לנכון.

קניין רוחני ופרטיות

1. כל גולש המעלה מידע כלשהו לאתר, מתחייב כי בדק את מקורות המידע ואימת בדיקתו בין היתר על מנת למנוע פגיעה כלשהי באדם אחר, ובמידה שמידע כאמור שייך לאדם אחר, הגולש מצהיר ומאשר בזאת כי בעצם העלאת מידע כאמור לאתר קיבל הוא את הסכמתו של בעל המידע לפעולה כאמור, על כל הנובע והמשתמע מכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל גולש המעלה כל חומר שהוא לאתר, בין אם במסגרת אתר משנה ובין במסגרת אחרת, מצהיר ומתחייב בזאת, לפי העניין, כי הוא יהא האחראי הבלעדי לכל המידע המועלה על-ידו לאתר, לרבות מידע המועלה בשמו לאתר, ובכלל זאת, כל גולש אשר בנה ו/או עיצב אתר משנה באתר, מצהיר, כי הוא האחראי הבלעדי לכל המידע, התכנים, לרבות תכנים שהועלו על-ידי גולשים אחרים לאתר המשנה, העיצוב ותצורתו וכל ממשקי אתר המשנה, ומתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את מפעילת האתר, בעליה ו/או עובדיה, בגין כל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, אשר נגרם לכל אדם שהוא בעקבות ו/או כתוצאה, ישירה או עקיפה, ממידע שהועלה לאתר על-ידי גולש, לפי דרישתה.
2. בנוסף, האתר כולל, בין היתר, מצביעים וקישורים שונים אל אתרים אחרים או אתרי משנה, שירותים הניתנים באתר או באתרי המשנה ומקורות מידע נוספים, אשר חלקם מועלה לאתר על-ידי גורמים נוספים מלבד מפעילת האתר, או עובדיה (להלן – "הקישורים"). על כן, מפעילת האתר אינה יכולה לפקח ו/או לשלוט ו/או לתמוך על או בקישורים או במידע הניתן באמצעותם, ואינה מתחייבת כי הקישורים יובילו את הגולש לאתר פעיל, או לאתרי משנה פעילים.
3. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי האתר ו/או אתרי המשנה מכילים תכנים אשר הועלו על-ידי גולשים אחרים. על כן, מפעילת האתר אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית, בכל צורה שהיא, לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם, והאחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולש שמסר תכנים אלו להעלאה לאתר ו/או לאתרי המשנה. להסיר ספק, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר ו/או המידע המופיע באתר.
4. כל גולש מצהיר, כי לא ישתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש, וכן מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר על פי כל דין ו/או הסכם, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי שימוש של גולש באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא מפעילת האתר רשאית (אך לא חייבת) להתחקות אחר השימוש אותו יעשה באתר, למנוע מהגולש גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגות הגולש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות הגולש, וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון.
5. כל גולש מצהיר בזאת כי הוא מאשר לאתר, לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהינו מוסר לאתר, או באתר, לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו כמו גם שתילת קבצי טקסט ותוכנה במחשבו (לרבות, "עוגיות") המאפשרים את זיהויו. גולש שאינו מעוניין בכך יוכל לשלוח הודעה בכתב לדוא"ל האתר ופרטיו ימחקו ממאגר הכתובות.
6. הגולש מצהיר כי לא יהיה רשאי לפרסם, ו/או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת גלישתו ו/או שימושו באתר.
7. עם קבלה בפועל של תשלום גולש בידי החברה, החברה תפתח עבור הגולש חשבון לקוח המחיר אשר נמסר על-ידי החברה בטופס הרשמה זה ואשר שולם בפועל על-ידי הגולש מבטיח כי השירותים שניתנו ו/או שיינתנו על-ידי החברה לגולש בהתאם לטופס ההרשמה לא ישונו, כל עוד לא נסתיימה התקופה שבשלה שילם הגולש לחברה.
8. התשלום בגין השירות הוא תשלום חודשי, דהיינו עבור תקופה בת 30 ימים של מתן שירות. תקופת המינימום לקבלת שירותי החברה בתשלום הינה 30 ימים, ועל כן הגולש מחויב לשלם מראש על תקופה מינימאלית זו. השירות לגולש יתחדש באופן אוטומאטי מידי 30 ימים, וחשבון הגולש יחויב בהתאם, אלא אם הודיע הגולש לחברה על רצונו בהפסקת השירות, ובלבד שהודעה כאמור נשלחה לכתובת הדוא"ל של החברה והתקבלה בידי החברה בטרם סיום התקופה בת 30 הימים בשלה שילם הגולש לחברה. הודעה על הפסקת שירות מאת הגולש טרם נסתיימה תקופה של 30 ימים לא תחייב את החברה להשיב לגולש כל תשלום שהוא, או חלק הימנו. החברה מכבדת את אמצעי התשלום ושיטות התשלום המופיעים להלן: תשלום באמצעות כרטיס אשראי לתקופה בת 30 ימים, המתחדשת באופן אוטומאטי, העברה בנקאית לתקופה בת 180 ימים לפחות מראש, או תשלום באמצעות המחאה בנקאית לתקופה בת 180 ימים לפחות מראש.הגולש מתחייב בזאת להודיע לחברה על כל שינוי בפרטי אמצעי התשלום, ללא דיחוי. שינוי כאמור שלא דווח יקנה לחברה את הזכות לחדול ממתתן השירות לגולש ללא מתן כל הודעה לגולש.
9. בגין קבלת כל תשלום בפועל בידי החברה, החברה תמציא לגולש חשבונית מס כדין, אשר תישלח לכתובת הדואר ו/או הדוא"ל, אשר נמסרה לחברה על-ידי הגולש בטופס ההרשמה. חשבוניות מס אלו יישלחו לכתובת הגולש באמצעות הדואר, או בדוא"ל, לפי שיקול דעת החברה.
10. במקרה בו, לפי שיקול דעת החברה הבלעדי, הגולש אינו עומד בתשלום, לחברה תעמודנה כל הזכויות והכוחות בכדי להפסיק את מתן השירות באופן מיידי, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת המגיעה לחברה על-פי כל דין, לרבות חיוב הגולש בתשלום עבור השירותים שסופקו לו, וזאת בכל אמצעי תשלום שתמצא החברה לנכון, לרבות בתוספת ריביתפיגורים.כל המחירים כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. תשלום באמצעי אשר אינו כרטיס אשראי ייחשב לתשלום בפועל אך לאחר פירעונו המלא בפועל ומתן אישור על-ידי הגורם המוסמך.
11. החברה שומרת על כל זכויותיה וכוחותיה לחדול ממתן השירות לגולש בכל עת ומבלי ליתן על כך הודעה לגולש מראש ובכלל. חדלה החברה לספק מתן שירותים לגולש בטרם סיום התקופה בשלה שילם הגולש לחברה תשיב החברה לגולש את החלק היחסי מהתשלום אשר התקבל בידי החברה בפועל, בגינו לא סופקו שירותים כלל, אלא אם כן החליטה החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נסיבות חדילת אספקת השירותים אינם מצדיקים השבת חלק זה, וזאת הן במקרה בו הגולש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או התנאים הקבועים בטופס הרשמה זה (או אז ייחשב תשלום זה שלא הושב כפיצוי מוסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת המגיעה לחברה על-פי כל דין ו/או הסכם), והן במקרה בו נסיבות המקרה אינן מצדיקות השבת חלק זה, כאמור.
12. הגולש רשאי להודיע על אי רצונו בהפסקת השירותים בכל עת. במקרה בו הודיע הגולש כאמור החברה לא תחדש את השירותים לגולש לתקופה עוקבת נוספת. הודעה על הפסקת השירותים תתבצע באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של החברה. הודעה כאמור תכלול את כל הפרטים הבאים: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.
מובהר בזאת כי לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש,

אחריות

1. הגולש מצהיר ומאשר בזאת, כי על מפעילת האתר לא תחול כל אחריות מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם מתן השירותים אותם היא מספקת, ובכלל זאת הגולש מוותר ומשחרר את מפעילת האתר מכל נזק, ישיר ו/או עקיף הנובע ו/או הבא כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרות עיכובים במשלוח מידע, אי הגעתו של מידע ליעדו, ו/או כשל אחר כלשהו, בין אם נזק זה נבע כתוצאה ממעשה או מחדשל של החברה ובין אם נבע כתוצאה ממעשה או מחדל של הגולש. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר אינה מתחייבת לרציפות השירות אותו היא מספקת לגולשים, בין אם בתשלום ובין אם בחינם, וכן לשלמות הנתונים המאוחסנים בשרתי מפעילת האתר, או בכל אחד ממחשבי מפעילת האתר. על כן, מומלץ לגולש לגבות, מפעם לפעם את הקבצים והמידע אשר הוא מעלה לאתר.
2. הגולש מצהיר, כי ידוע לו והוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה. בנוסף, הגולש מסכים לכך, שידוע לו שהוא עלול להינזק מעצם הגלישה באינטרנט, בין עקב נסיבות שבשליטת מפעילת האתר ובין שלא בשליטתה, לרבות טעויות אנוש, וכן ידוע לו שיתכנו תקלות, שיבושים, אובדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, לרבות נפילת שרתים, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות שימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי הגולש לאתר, וכל תקלה או נזק אחרים, ולמרות קיומה של אפשרות הגולש להינזק עקב הנ"ל, מסכים הגולש, כי אין מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מפעילת האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו, ובכל מקרה, הגולש מתחייב לשפות את מפעילת האתר על כל הוצאה, נזק או חסר, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמה לה עקב כך. למען הסר ספק, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר.

כללי

1. הגולש מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד מפעילת האתר, בעליה או עובדיה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד היווצרות העילה, והצדדים רואים בכך הסכם בדבר תקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות.
2. בכל מקרה, הגולש פוטר בזאת את מפעילת האתר, בעליה ו/או עובדיה מאחריות כלשהי בקשר עם גלישה באתר, לרבות מאחריות אישית.
3. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש שלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד.
4. במידה שלמרות האמור לעיל, בית משפט מוסמך יימצא כי לחברה קיימת אחריות לנזק כלשהו שאירע לגולש, הרי שערכה של אחריות זו תוגבל לסך התשלום החודשי האחרון אותו שילם הגולש בפועל לידי החברה.
5. במקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין האמור בכל מקום אחר באתר, לרבות אתרי המשנה, הרי שהקבוע בתנאי שימוש אלה יגבר.
נסה חינם צפה באתר לדוגמא
אתר החתונה שלכם